زیر سازی چمن مصنوعی

زیر سازی و سطح سازی قبل از چمن بوده و طراحی زیر سازی و عملیات اجرایی آن دارای حسـاسیت و اهمیـت فوق العاده  می باشد و لذا برای جلوگیری از صرف هزینه و وقت مضاعف مربوط به ترمیم و بازسازی كه معمولاً به كوتاهی عمر چمن و هزینه های سربار می انجامد ، عملیات زیر سازی چمن مصنوعی با دید طویل العمر بودن بعنوان یك سازه مقاوم ، بررسی ، مطالعه و اجرا گردد


طراحی زیرسازی چمن مصنوعی به چندین عامل بستگی دارد كه از آن جمله میتوان به  میانگین شدت بارندگی سالانه و نیز متوسط بارندگی 5 ساله ، میانگین دبی سالانه و 5 ساله بارندگی ، عمق یخبندان ، ابعاد زمین ، نوع خاك و ...  اشاره نمود .

انواع زیر سازی

الف) زیرسازی استحكام نیافته یا Unbound :
 در این روش با توجه به مصالح در دسترس محلی زیرسازی را می توان طراحی نموده كه بصورت استحكام نیافته باشد ، بدین معنی كه در این زیرسازی از بتن یا آسفالت استـفاده نمی گردد . از مـزایای ایـن نـوع زیرسـازی ارزانی و قیمـت پاییـن آن می باشـد ولی اسـتفاده از آن محـدودیت هایی را ایجاد می نماید كه از آن جمله محدودیت تردد وسایل سنگینی روی چمن و نیز امكان موج برداشتن آن در طولانی مدت می باشد . بدین لحاظ این زیرسازی در زمین های با اهمیت بالا توصیه نمی گردد .

ب) زیرسازی استحكام یافته یا Bound :
 در این روش سطح بالایی زیرسازی با بتن یا آسفالت استحكام می یابد . البته این روش نیز باتوجه به نوع سیستم چمن ، ابعاد زمین و سایر پارامترهای دیگر طراحی های خاص خود را نیاز دارد . به طور كلی زیرسازی استحكام یافته به دو روش كلی طراحی و اجرا  می گردد . در روش اول هدایت و دفع آب بصورت روسطحی و با شیب بندی صورت می پذیرد ، این روش مخصوص زمینهای كوچك میباشد . در روش دیگر بایستی با ایجاد زهكش مناسب زمین ، آب ناشی از بارندگی از طریق خود زمین دفع گردد .طراحی یك زهكش مناسب نیز همانند زیرسازی به پارامترهای اهمیت و استاندارد زمین ، نوع خاك ، شدت و دبی بارندگی ، عمق یخبندان و ابعاد زمین بستگی دارد . در سیستم زهكش بایستی بتن یا آسفالت  مورد استفاده متخلل و قابل زهكش باشد . آسفالت مورد استفاده در این نوع بایستی از نوع آسفالت پلیمیری باشد ، چرا كه آسفالت گرم خاصیت هدایت آب را  دارا  نمی باشد . عدم هدایت و دفع سریع آب نیز موجب می گردد كه در یخبندان ، با انجماد آبهای باقیمانده ، لایه های آسفالت ترك برداشته و منهدم گردند و این امر منجر به كاهش مقاومت مصالح و قدرت باربری رویه آسفالت در دراز مدت خواهد شد .

زهكشی زمین

اهمیت زهكشی سطحی وبرنامه ریزی جامع برای نگهداری زمینهای ورزشی غیر قابل انكار است . چرا كه اجرای علمی ودقیق این امورسبب كاهش هزینه ها درمیان مدت و دراز مدت و بهره مندی بهتر ورزشكار اززمین و افزایش طول عمر زمین ورزشی میشود.
از نظر نوع ورزش عملیات زهكشی زمین به دو سطح گلف و غیر از آن تقسیم میشودكه ورزش گلف دارای خصوصیات مشابه فضاهای سبز است و دیگر زمینهای ورزشی دارای نیازهای مشابه ای هستندكه از این نظر آنها رادر یك گروه طبقه بندی می كند كه البته این طبقه بندی مانع استفاده از اطلاعات بین انواع مختلف نمیشود بلكه صرفا برای تفكیك روشها ست . زمینهای عمومی شامل فوتبال بیس بال تنیس هاكی دومیدانی میشود .
ویژگیهای یك لایه زهكش خوب
1.  ضریب هدایت هیدرولیكی بالا
2. عدم تغییر شكل و نشست در حالت اشباع شدن و سپس خروج آب از آن
3. دسترسی آسان در تمام مناطق
4. قابلیت تحمل تنشهای فشاری و مقاومت مناسب در یخبندان بدون تغییر شكل محسوس

سطح سازی :

1. بتن : درصورت انتخاب بتن به عنوان سطح نهائی مقاومت 150 و ضخامت 10 سانتیمتر (200كیلوگرم سیمان درمترمكعب) رعایت شود.
2. آسفالت : درصورت انتخاب آسفالت به عنوان سطح نهائی یك لایه 5 سانتیمتری آسفالت بیندر با دانه بندی (25- 0 میلیمتر) اجراشود.

تماس

تهران، خیابان ولیعصر ، خیابان حمید صدر ، پلاک 35 ، واحد 16 info@caspianmaharab.com تلفن: 88894961 - 88391724 فکس: 88894965

کاتالوگ